Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy renatasuchodolska.com, dostępny pod adresem internetowym https://renatasuchodolska.com, prowadzony Renata Suchodolska, z siedzibą przy Via Washington 24, 07 026 Olbia, Włochy z działalnością gospodarczą zarejestrowaną pod numerem Partita IVA 02910750906.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym renatasuchodolska.com, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Klienta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 202 r. (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci przed dokonaniem zakupu są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie składania zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie inernetowej Sklepu http://renatasuchodolska.com w hiperlink „Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu renatasuchodolska.com odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Renata Suchodolska z siedzibą przy: Via Washington 24, 07 026 Olbia, Włochy, Partita IVA 02910750906, która propouje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://renatasuchodolska.com
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Renata Suchodolska, Via Washington 24, 07 026 Olbia, Włochy
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@renatasuchodolska.com

3. WhatsApp: +39 3496 197 137
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 65249000050000400093318109

5. Adres do wysyłania zwrotów jest do ustalenia ze Sprzedawcą

6. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pomocą wyżej podanych adresów i numeru telefonu.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny).
3. Przejść na podstronę „checkout” (lub „kasa”).
4. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie PRAWDZIWYCH danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”. Na maila zostanie wysłane potwierdzene zamówienia.
6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

7. Zamówienia można składać 24 h/7.

8. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze od wtorku do piątku, w godzinach 10 00 – 13 00). Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13 00, w soboty, niedziele lub święta i dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.UWAGA!: W przypadku podania błędnych danych adresowych lub kiedy dostawa nie zostanie zrealizowana z winy odbierającego i ostatecznie produkt wróci do nadawcy, Sklep dokonuje zwrotu pomniejszonego o koszty podwójnej wysyłki (koszt nadania i koszt zwrotu).

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
a. Wysyłka kurierska DPD lub INPOST

b. Wysyłka Pocztą Polską

c. Odbiór osobisty w Lęborku (po uprzednim ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą)
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne: BLIK oraz PAYPAL

c. Płatność przy doręczeniu w przypadku odbioru osobistego
3. Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostawy poszczególnych produktów znajduje się na stronie w zakładce “Warunki dostawy”.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. Dostawa za granicę możliwa jest wyjątkowo, po uprzednim ustaleniu warunków ze Sprzedawcą.
7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, za wyjątkiem odbioru osobistego. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujacych się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Dla zachowania terminu wystarczające jest, aby oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem. Zwracany Produkt musi być nowy i nie mieć żadnych śladów użytkowania ani uszkodzeń. Wraz ze zwracanym Produktem musi zostać zwrócony dowód zakupu (paragon).

3. Nie istnieje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku zakupu książek z dedykacjami, autografami lub wrysami.
4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną (na mail: kontakt@renatasuchodolska.com) lub wiadomością WhatsApp – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, kwotę równą wartości Produktu (np. cenę okładkową książki) z wyłączeniem kosztów Przesyłki.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres ustalony ze Sprzedawcą niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Produktu lub inne zmniejszenie jego wartości, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe (nieużywane).
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres kontakt@renatasuchodolska.com lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ustalony każdorazowo ze Sprzedawcą.

§ 12

Reklamacja przesyłki

W przypadku reklamacji uszkodzonej przesyłki należy ją zgłaszać do 3 dni od otrzymania przesyłki drogą mailową.
Wpisując w tytule wiadomości REKLAMACJA PRZESYŁKI i NR ZAMÓWIENIA w treści należy opisać uszkodzenie i załączyć zdjęcia produktu i paczki (paczkę należy zachować do czasu sporządzenia protokołu).

Towar uszkodzony w czasie transportu (firmy kurierskie) podlega reklamacji tylko po wcześniejszym zgłoszeniu protokołu szkody.

Protokół szkody należy sporządzić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania paczki.

Aby sporządzić protokół szkody dla firmy:
DPD należy skontaktować się pod nr tel. 225775555 ( firma DPD ) i złożyć dyspozycję przyjazdu kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody,

InPost zgłoszenia należy dokonać przez stronę https://inpost.pl/kontakt wybierając Formularz Kontaktowy (prawa strona pod kontaktem telefonicznym), temat kontaktu „Protokół Szkody”.

Protokół szkody może zgłosić jedynie odbiorca, który ma paczkę u siebie. Paczkę należy opisać zgodnie z zabezpieczeniami (wszystkimi) i skontrolować protokół. W przypadku nieścisłości reklamacja taka może zostać nie uznana. Protokół musi zawierać pełny opis uszkodzeń i zabezpieczeń. Można dołączyć zdjęcia uszkodzeń.§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Shopping Cart
  • Your cart is empty.